Behandling i familjeboende/behandlingsfamilj

Ett alternativ till placering på HVB

För barn och ungdomar som utsätter sig för omfattande risker i kombination med ett utagerande beteende och /eller bedöms ha en hög risk att utveckla kriminalitet, erbjuder Caleo Omsorg behandling i familjeboende. Insatsen är ett alternativ till annan intensiv heldygnsvård så som placering på HVB, hem för vård och boende.

När intensiva insatser i öppenvård inte längre är tillräckliga kan behandling i familjeboende vara ett alternativ. Insatsen består av ett team med fyra viktiga delar; familjeboendet, ungdomsstödet, familjestödet och samordnaren. Teamet arbetar samordnat och fokuserar på verksamma kärnkomponenter som i vetenskapliga utvärderingar kring målgruppen har visat sig ha ett samband med minskat utagerande, minskade återfall i kriminalitet, samt minskade behandlingssammanbrott.  Genom att ungdomen är placerad i familjeboende och inte på institution minskar även risken för negativ påverkan av andra ungdomar med liknande problematik.

Den största skillnaden för de familjer som väljer att ta emot barn och ungdomar i sitt hem utifrån denna insats är att de från början ingår i ett team vars främsta fokus är att skräddarsy insatserna runt barnet/ungdomen, samt förebygga sammanbrott genom anpassat och riktat stöd och avlastning till familjen. Teamet leds av en samordnare som sköter kontakten med socialtjänsten och samverkar med berörda myndigheter.

Har du frågor om behandling i familjeboende/behandlingsfamilj?

Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Ersättningen är högre när man är familjeboende/behandlingsfamilj, därför är det viktigt att minst en person i boendet/familjen är hemma på deltid, eller heltid.

Att arbeta med barn och unga med tidigt normöverskridande- och utagerande beteende kräver såväl tid, tålamod som känslomässig närvaro.  Förutom att erbjuda en trygg vardag och omvårdnad är ni som vuxna rollmodeller och vägvisare för ett gott bemötande och empatisk gränssättning. Detta sätter grunden för ett fungerande samspel, som dessa barn och unga sällan har några som helst erfarenheter av.

Som familjeboende/behandlingsfamilj hos Caleo Omsorg får ni omfattande och anpassat stöd, handledning och utbildning. Vi värderar samarbetet oss emellan mycket högt, och vill att kontakten oss emellan skall vara både värdegrundsbaserad, nära och kollegial.