Jourhem & familjehem

Att bli ett Familjehem genom Caleo Omsorg!

Steg 1 – Intresseanmälan

Är du nyfiken?

Först måste du anmäla ditt intresse för att bli familjehem och det gör du på Caleo Omsorgs hemsida eller via telefon. Vi som arbetar här är alla stolta över att vara socialarbetare och vi värnar om såväl kvalitet som engagemang. Vi tar gärna emot ett eller flera samtal från dig så att du kan få veta mer!

Steg 2 – Telefonintervju

När du bestämt dig!

Som en förberedelse inför en utredning bokar en av våra socialarbetare in en manualbaserad telefonintervju med dig. Vi vill få en uppfattning om dig och ställer frågor om bland annat din familjesituation, erfarenheter och livsstil.

Steg 3 – Registerutdrag

Alla familjehem måste regelbundet skicka in aktuella intyg och utdrag från polisen, kronofogden, socialtjänsten och Försäkringskassan

 • ​Ett utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister på alla personer som är skrivna på er adress och är över 18 år. Du använder registerutdrag för dig som ska arbeta på ​HVB-hem (familjehem), 442:7
 • Ett intyg från Kronofogdemyndigheten om skuldbefrielse eller om hur stor skuld du har och information om hur avbetalningen ser ut. Kontakta Kronofogden på telefonnummer 0771-73 73 00.
 • Ett intyg från socialtjänsten i kommunen du bor i. Har ni flyttat från en kommen till en annan under de senaste fem åren, ber vi er även skicka in ett intyg från din tidigare kommun. Uppge att ni avser att bli utredda som familjehem.
 • Ett intyg från Försäkringskassan.
 • Om ni tidigare är utredda av socialtjänst eller annan organisation vill vi gärna ha kopia på er senaste utredning. Annars går det bra med ett personligt brev där ni berättar om er familj och varför ni vill bli familjehem.

Skicka intygen och personligt brev alternativt utredning till Caleo Omsorg AB , Uppfartsvägen 1, 169 38 Solna och/eller till ansvarig socialarbetare på Caleo Omsorg

namn@caleoomsorg.se

Steg 4 – Referenser

Tips på referenser:

 • Nya familjehem: Arbetsgivare, kollega, nära vän eller någon som känner er väl som familj
 • Erfarna familjehem: Socialtjänst och/eller konsulentstödd verksamhet som ni haft ett samarbete med, arbetsgivare samt någon som ni umgås med och som känner er som familj väl

Så här anmäler du referenser:

Skicka referenserna till ansvarig socialarbetare på Caleo Omsorg namn@caleoomsorg.se
Ange ditt namn, dina referenser med kontaktuppgifter, vilken relation du har till dem.

Steg 5 - Underlag

När ovan moment är avklarade och du går vidare till nästa steg skickas fyra dokument till dig som du ska fylla i och som kommer vara till underlag för utredningen.

 • Genogram som är en familjekarta som visar dina familjeband, från föräldrar till barn.
 • Nätverkskarta som visar ditt och familjens nätverk, vilka behov och resurser som finns.
 • Hälsodeklaration där du svarar på frågor gällande din hälsa.
 • Enkät till biologiska barn som får möjlighet att uttrycka sin inställning till att bli familjehem. Enkäten gör familjehemsföräldrarna tillsammans med barnet.

Steg 6 – Caleo Omsorgs familjehemsutredning

Inför första hembesöket genomförs en BRA-fam-bedömning. Det innebär att en enkät skickas ut till samtliga sökande i hushållet. Utifrån svaren görs en fördjupad intervju i hemmet.

Vi vill gärna träffa hela familjen och prata med de vuxna både enskilt och tillsammans. Utredaren tittar på den yttre och inre fysiska miljön och dess förutsättningar för att kunna ta emot barn eller ungdomar. Socialarbetaren kommer att ställa frågor om familjens sammansättning, bakgrund, livssituation, utbildning, omsorgsförmåga och levnadsvanor.

En socialarbetare kommer att ställa frågor om motivet till att ni vill bli familjehem och vilka förväntningar som ni har inför ett samarbete med Caleo Omsorg.

Syftet med BRA- fam och fördjupande frågor kring risk- och skyddsfaktorer är att öka kvalitén och likvärdigheten i sättet att utreda familjehem samt att förebygga sammanbrott i familjehem. En del riskfaktorer går att förebygga genom utbildning, stöd och förberedelser men för många riskfaktorer och avsaknad av skyddsfaktorer kan innebära att familjen belastas hårt genom placeringen och att det placerade barnet inte får sina behov tillgodosedda.

Avsikten med enkäten är även att öka insikten om vilka krav som ställs på ett familjehem och vad som förväntas av er familjehemsföräldrar.

Nya Kälvesten

Nya Kälvesten görs av Caleo Omsorg AB på uppdrag av socialtjänsten.

Välkommen till Caleo Omsorg!

Jour- och familjehem

På uppdrag av socialtjänsten

Caleo Omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsvård riktad till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av socialtjänsten. Jour- och familjehemmen som vi samarbetar med erbjuds regelbunden kompetensutveckling, riktat och anpassat stöd, samt kvalificerad handledning av våra kompetenta socialarbetare. På Caleo Omsorg arbetar vi i team!

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund.

Vi strävar efter ett kollegialt arbetssätt med såväl socialtjänsten som familjehemmen. Vi vet att familjehemsplacerade barn har en förhöjd risk på lång sikt att utveckla såväl psykiska som fysiska problem och har i genomsnitt en sämre skolsituation än andra barn. Därför kan vi inom ramen för Caleo Omsorgs verksamheter – förutom ett tryggt jour- och familjehem – erbjuda en rad olika förebyggande och riktade insatser mot barnet, barnets föräldrar och familjehemmet. För att förebygga sammanbrott och de risker som en placering av ett barn kan innebära vill vi vara med från början. Vi hjälper gärna till med såväl matchningen som planeringen av vården.

Har du frågor om jourhem eller familjehem?
Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Barnrättsperspektiv via ett systemiskt och nätverksorienterat arbetssätt

Vi arbetar systematiskt, transparent och strukturerat för att tillsammans med våra familjehem skapa bästa förutsättningar för de barn som befinner sig i familjehemsvård. Våra verksamheter har ett uttalat barnrättsperspektiv som bygger på barns rätt till information, delaktighet/medbestämmande och rätten att komma till tals. Vi arbetar för att skapa ett tydligt sammanhang som bygger på mening, handlingsutrymme och begriplighet för såväl barnet som familjehemmet. För att åstadkomma detta har vi ett systemiskt och nätverksorienterat arbetssätt där vi gärna deltar i samverkan med barnets privata och professionella nätverk. När det är dags för den unge att förberedas för ett eget boende fyller familjehemmen tillsammans med den unge i Socialstyrelsens ”På väg-enkäter” i syfte att kartlägga och följa upp den unges behov. Vi samarbetar med såväl organisationer som företag som stödjer personers väg till tillfriskande, egen försörjning och arbete.

Personalen

De socialarbetare som arbetar inom Caleo omsorgs familjehemsvård arbetar utifrån våra värdegrunder. De har relevant grundutbildning och vidareutbildningar i såväl sociologiska som psykologiska modeller, samt utredning-, samtals- och handledningsmetodik. Vi använder bland annat BBIC, Bra-fam, Nya Kälvesten och systemisk coachning som grund. Samtliga socialarbetare har gedigen erfarenhet av arbetet med barn och unga vuxna inom familjehemsvård. Inför varje placering görs en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med familjehemmet som utgångpunkt för såväl kompetensutveckling som stöd och handledning.

Våra verksamheter har en hög tillgänglighet. Verksamheten är bemannad året runt varje dag – både på dagtid, eftermiddagar och kvällar. Det finns alltid en socialarbetare tillgänglig via jourtelefon dygnet runt under hela året för akuta händelser.

Är du intresserad av att bli jour- eller familjehem?