Träningslägenheter Stockholm

Stödboende i träningslägenhet för olika målgrupper

Caleo Omsorg erbjuder stödboende i träningslägenheter med stöd av kvalificerad kontaktperson. Placeringsformen riktar sig till klienter som bedöms kunna bo i ett eget boende med stödjande insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. Den kan även passa för dem som behöver ett boende efter en placering på behandlingshem eller i familjehem – som del i utslussning till eget ordnat boende.

Ungdomarna/de unga vuxna bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. Boendeformen kan även passa den som behöver ett boende efter en placering på behandlingshem – som del i utslussning till eget ordnat boende.

Målgruppen är vuxna (över 18 år) med behov av psykosocialt stöd. Insatserna är fokuserade på missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Placeringen på stödboendet innebär oftast kortare vårdtider. Syftet är att öka klientens föreutsättningar till att klara av ett framtida självständigare boende, ett självständigt liv, att kunna upprätthålla rutiner, sköta sin dagliga livsföring och att ägna sig åt en meningsfull sysselsättning.

Boende för EKB i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd.

Beställande socialförvaltning ska ha utrett familjen och gjort bedömningen att föräldern/föräldrarna är i behov av stödjande och pedagogiska insatser för att kunna tillgodose sitt/sina barns behov. Även ensamstående föräldrar med barn räknas in i målgruppen.

Klienten placeras tillsammans med ev barn i boendet som består av enskilda lägenheter. Storleken på lägenheten varierar beroende på familjens behov och sammansättning.

Har du frågor om stödboende i Stockholm?
Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50