Vårt arbetssätt

1. Förfrågan

När vi får en förfrågan från socialtjänsten så ställer vi en rad viktiga frågor gällande den presumtiva klientens behov, bakgrund och nuvarande livssituation.

2. Matchning

Vi utgår ifrån underlaget då vi planerar insatsen och då vi matchar den boende med en kontaktperson/boendestödjare.

3. Träffas

Vi träffar alltid klienten för ett samtal tillsammans med beställande socialsekreterare innan hen ska flytta in. Vi vill på så vis säkerställa att det blir rätt typ av boende, samt för att kunna matcha klientens behov med dess kontaktperson.

4. Placering

Vi hjälper till med allt det praktiska vid flytten. Kontaktmannastödet ges individuellt och i grupp.

Caleo Omsorg eftersträvar ett kollegialt arbetssätt med beställande socialsekreterare. Vi anser att vi uppnår bättre vårdinsatser om vi arbetar tillsammans i en öppen dialog med socialtjänst och eventuell vårdnadshavare.

Caleo Omsorgs personal och bemanning uppfyller de krav som Socialstyrelsen och IVO ställer för att få bedriva stödboende och våra lokaler är alltid väl anpassade för ändamålen.

Varje klient får individuellt anpassat praktiskt, pedagogiskt och känslomässigt stöd. De tilldelas en kontaktperson som i samråd med beställande socialsekreterare bedömer vilka stödinsatser som är behövliga. Utifrån beställarens vårdplan skriver kontaktpersonen en genomförandeplan enligt BBIC tillsammans med klienten. Genomförandeplanen ligger sedan till grund för insatsens utförande. När vi upprättar en genomförandeplan så gör vi det i samtalsform tillsammans med klienten, dess kontaktperson och eventuell vårdnadshavare.

Har du frågor kring vår verksamhet?
Välkommen att kontakta oss:

Skriftlig dokumentation förs regelbundet i journalsystemet Infosoc. Månatliga rapporter, vilka utgår ifrån genomförandeplanen, skickas ut till socialsekreteraren via e-post i krypterad form.

Caleo Omsorg arbetar aktivt för att förebygga konflikter och mobbning, dels i vardagssituationer men även mellan klienter och personal. Detta sker genom samtal om kulturella värderingar och etiska frågor, om samhällsinformation och mänskliga rättigheter/skyldigheter. Vi använder oss av materialet Hitta Rätt, omarbetat för att passa Stockholms län. En god kommunikation mellan personal och boende samt tydliga regler skapar trygghet för våra klienter som, oavsett bakgrund och modersmål, alltid har rätt att framföra sina åsikter och tankar till vår personal.