Öppenvård

Öppenvård

Caleo Omsorg erbjuder enskilda och samordnade behandlingsinsatser inom öppenvård, samt för jour- och familjehemsplacerade barn.

 • Ett nytt vägval
 • Påverkansprogram – ett program för ungdomstjänst
 • Kvalificerad kontaktperson
 • Ungdomscoach/ungdomsbehandlare
 • Familjepedagogiska insatser/Familjebehandling
 • Föräldraträningsprogram
 • Intensiv och strukturerad öppenvård för barn, unga och deras familjer/nätverk
 • Kvalificerat stöd- och behandling till jour- och familjehemsplacerade barn
 • Umgängesstöd
 • Boendestöd

Har du frågor om vår öppenvård?
Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund!

Insatserna kan utföras mer eller mindre intensivt och med hög flexibilitet så att det passar familjernas behov, exempelvis på kvällar, helger, uppsökande och ”hemma hos”. Vi har även möjlighet att utföra insatserna digitalt.

Caleo Omsorg är gärna med från början och kan på uppdrag av socialtjänsten erbjuda kvalificerade och manualbaserade riskbedömningar och intensivutredningar i hemmet. Vi eftersträvar ett kollegialt arbetssätt med socialtjänsten och är gärna med och undersöker såväl behov som mottaglighet tillsammans med familjerna. Genom tät kontakt med socialtjänsten och andra vårdaktörer säkerställer vi att våra insatser passar den enskilda individen eller familjen.

Våra verksamheter har en hög tillgänglighet. Verksamheten är bemannad året runt varje dag – både på dagtid, eftermiddagar och kvällar.

What works, works!

Caleo Omsorgs sociala arbete vilar på en systemteoretisk grund och ett salutogent förhållningsätt, vilket skapar förutsättningar för att frigöra familjernas egna resurser och stödjer en positiv utveckling. Våra socialarbetare arbetar utifrån en tydlig värdegrund och hög professionalism. Vi anammar ett metodpluralistiskt synsätt där beprövade metoder och förändringsteorier används, utvärderas och följs upp systematiskt, vilket är grunden för en evidensbaserad praktik. Enkelt kan man uttrycka det, att på Caleo Omsorg gör vi mer av det som fungerar!

Vi använder följande bedömningsstöd:

SAVRY

EARL V3

BBIC

HOME

ADAD

FREDA

Vi använder följande metoder/arbetssätt:

Ett nytt vägval

Påverkansprogram – ett program för ungdomstjänst

ART

MI

Lågaffektiv bemötande

Teckenekonomi

MOS

KBT

Tryggare Barn

Påverkansprogram – ett program för ungdomstjänst

Syfte

När ungdomar döms till ungdomstjänst ska de gå ett program förutom att de skall utföra oavlönat lämpligt arbete. De ungdomar som döms ser inte alla likadana ut. Några har problem i livet, några riskerar att utveckla allvarlig kriminalitet. De flesta av dem har inte en sådan allvarlig problematik. För att möta dessa olika ungdomar är Påverkansprogram anpassat, dels utifrån påföljden (antalet timmar), dels utifrån ungdomarnas behov.

Programmet erbjuder 3 nivåer av insatser

 1. Påverkansprogram I: 3 träffar – för ungdomar med påföljd under 40 timmars ungdomstjänst. Omfattning: 8 timmar (vilket inkluderar för- och efterarbete samt återkoppling). Pris: 8 000 kr.
 2. Påverkansprogram II: 5 träffar – för ungdomar med längre tider men utan allvarligt kriminellt tänkande. Föräldramedverkan erbjuds. Omfattning: 12 timmar (vilket inkluderar för- och efterarbete samt återkoppling). Pris: 12 000 kr.
 3. Påverkansprogram III: 9 träffar – för ungdomar med längre tider och en viss grad av kriminellt tänkande. Föräldramedverkan erbjuds. Omfattning: 20 timmar. (vilket inkluderar för- och efterarbete samt återkoppling). Pris: 20 000 kr.

Ett nytt vägval

Syfte

Programmet syftar till att utmana de kriminella tankemönster som utgör det största hindret för ett liv utan brott. Programmet är i huvudsak ett s.k. kognitivt program, d.v.s. man arbetar främst med tankar, attityder och beteenden. Detta är vad forskning på programresultat säger är mest framgångsrikt. För de många ungdomar som har låg självkänsla vill programmet hjälpa ungdomarna till att ändra sin negativa självbild om de har en sådan.

Omfattning

För att avgöra programbehov görs en utredning gällande droger, kriminalitet och kriminella tankemönster samt graden av motivation för förändring. Detta utgör grunden för att bedöma vilka avsnitt som den unge skall gå förutom de obligatoriska basavsnitten. Dessa obligatoriska basavsnitt är 12 stycken. Till dessa kan läggas individuellt anpassade avsnitt – det finns 14 sådana avsnitt samt ytterligare 10 färdighetsträningsövningar.

Innehåll

Avsnitt som behandlas är kriminella tankemönster, kriminell karriär, påverkan av kamrater, drivkrafter till brott, risksituationer, familjesituationen, värderingar, brottsoffer och framtiden.

Utförande

Programmet innehåller muntliga och skriftliga uppgifter. Man träffas 1-2 gånger i veckan. Träffarna är individuellt med ungdomen och eventuellt med föräldrarna.

Pris

Grundpris för basprogrammet (basavsnitten) är 20 000 kr. Behov som utifrån kartläggning och utredning utöver basprogrammet anses nödvändiga att arbeta med debiteras med 1000 kr i timmen.