Kompetens & kvalitet

Caleo Omsorg har sedan 2016-07-20 tillstånd från IVO att bedriva stödboende. Personal finns tillgänglig i verksamheten varje dag under hela året. Verksamheten är bemannad under eftermiddagar och kvällar. Personal finns tillgänglig per telefon dygnet runt under hela året för akuta händelser.

Caleo Omsorg ansvarar för att tillhandahålla stödinsatser som krävs för att uppnå målen med placeringen. Extern handledning ingår i arbetsbeskrivningen och sker regelbundet. Vid behov har personalen rätt till individuell handledning.

Caleo Omsorg utgår alltid ifrån den eller de placerades aktuella behov och situation. Vi ser värde i mångfald och matchar alltid klientens behov med våra utförare.

Vi ansvarar för att personaltätheten ska vara av tillräcklig omfattning för att garantera god kvalitet. Vid varje ny placering görs därför en bedömning av bemanningen.

Har du frågor som rör vår kompentens eller vårt kvalitetsarbete? Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Caleo Omsorg ska kunna säkerställa kvalitén i den avtalade vården även vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester etc. Om behov uppstår av utökad personalstyrka så har vi en vikariepool med godkänd personal som kan hoppa in med kort varsel.

Caleo Omsorg bedriver ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete som kontinuerligt syftar till att öka verksamhetens kvalitet. Vi utför regelbundna uppföljningar och utvärderar den egna verksamheten samt dess metoder och arbetssätt helt i enlighet med utarbetade processer och rutiner.

Under 2018 har verksamheten fokuserat på rekrytering och utbildning av personal för att kunna motsvara våra beställares krav och förväntningar på verksamhetens innehåll. Vi ser arbetet med rekrytering och utbildning av personal som ett löpande förbättringsområde.